همیشه عشق...

کائنات بر پایهء عشق بنا شده. خدا عشق است و عشق همه چیز... هرگاه عشق را در زندگی جاری کنیم،شاهد معجزه حضور خداوند خواهیم بود...
شنبه 8 بهمن 1390

...شناخت...

کودک نجوا کرد: خدایا با من صحبت کن!  

و یک چکاوک در چمن زار آواز خواند ولی کودک نشنید. 

پس کودک فریاد زد: خدایا با من صحبت کن! 

و آذرخش در آسمان غرید ولی کودک متوجه نشد. 

کودک فریاد زد: خدایا یک معجزه به من نشان بده! 

و یک زندگی متولد شد ولی کودک نفهمید. 

کودک در ناامیدی گریه کرد و گفت: خدایا مرا لمس کن و بگذار تو را بشناسم! 

پس خدا نزد کودک آمد و او را لمس کرد ولی کودک بال های پروانه را  شکست... 

و در حالی که خداوند را درک نکرده بود از آنجا دور شد.   

   

وحیده نوشت: کاش همیشه چشم دلمون باز باشه...کاش.

   

 پیچک

فال حافظ شیرازی
فال حافظ

کد متحرک کردن عنوان وب

mouse code

کد ماوسابزار متحرک زیباسازی وبلاگ