همیشه عشق...

کائنات بر پایهء عشق بنا شده. خدا عشق است و عشق همه چیز... هرگاه عشق را در زندگی جاری کنیم،شاهد معجزه حضور خداوند خواهیم بود...
شنبه 29 بهمن 1390

خدا هست هنوز...

 

زندگی باور می خواهد 

آن هم از جنس امـــــــید 

که اگر سختــی راه به تو یک ســیلی زد

 یک نفر از ته قلبت گوید: 

 که خدا هست هنوز...   

 

 

 پیچک

فال حافظ شیرازی
فال حافظ

کد متحرک کردن عنوان وب

mouse code

کد ماوسابزار متحرک زیباسازی وبلاگ