همیشه عشق...

کائنات بر پایهء عشق بنا شده. خدا عشق است و عشق همه چیز... هرگاه عشق را در زندگی جاری کنیم،شاهد معجزه حضور خداوند خواهیم بود...
دوشنبه 11 اردیبهشت 1391

((خدا همه جا هست))

  

اینجا یکی از ایستگاه های متروی تهرانه   

جایی که به نظر،از آهن و سنگ و سر و صدا تشکیل شده

اما با کمی تأمل،میشه خدا رو تو تک تک اجزاش دید

مخصوصا وقتی به این نورها خیره میشی

((خدا همه جا هست)) 

  

 

 

 پیچک

فال حافظ شیرازی
فال حافظ

کد متحرک کردن عنوان وب

mouse code

کد ماوسابزار متحرک زیباسازی وبلاگ