همیشه عشق...

کائنات بر پایهء عشق بنا شده. خدا عشق است و عشق همه چیز... هرگاه عشق را در زندگی جاری کنیم،شاهد معجزه حضور خداوند خواهیم بود...
پنج‌شنبه 27 مهر 1391

« در زمان حال زندگی کنید »

 زمان واقعی،لحظهء حال است. 

تنها لحظهء حال است که وجود دارد و  

نقد در دستان شماست! 

هرچقدر این لحظه کوچک باشد،هیچ اشکالی ندارد 

آن تنها واقعیت موجود است. 

آینده هرچقدر بزرگ باشد،تنها قول و قرار است... 

همین لحظه است که حقیقت دارد. 

اگر یک لحظه را به طور کامل زندگی کنید،لحظهء بعد 

با امکانات بیشتر خود به خود خواهد رسید. 

زیرا تنها از همین طریق است که لحظهء بعد متولد میشود. 

شما هر لحظه در حال رشد کردن هستید،بنابراین 

از تمام لحظات به بهترین نحو استفاده کنید 

و هیچ شکافی باقی نگذارید! 

از گذشتهء خود بمیرید و به هیچ عنوان نگران آینده نباشید. 

فقط  

«در زمان حال زندگی کنید» 

 

 

 

 پیچک

فال حافظ شیرازی
فال حافظ

کد متحرک کردن عنوان وب

mouse code

کد ماوسابزار متحرک زیباسازی وبلاگ