همیشه عشق...

کائنات بر پایهء عشق بنا شده. خدا عشق است و عشق همه چیز... هرگاه عشق را در زندگی جاری کنیم،شاهد معجزه حضور خداوند خواهیم بود...
یکشنبه 3 دی 1391

پیامبر عشق و رهایی

  

 

عیسی مسیح به حواریون گفت:  

اگر از شما بپرسند "از کجا آمده اید؟" 

به آنان بگویید:ما از نور آمده ایم.. 

جایی که نور به خودی خود به وجود آمد و خود را مستقر ساخت 

و آنگاه به صورت تصویری از نور پدیدار گشت.. 

 

اگر آنان پرسیدند "آیا شما نور هستید؟" 

بگویید،ما فرزندان نور، و برگزیدگان آن خدای زنده هستیم.. 

 

اگر آنها پرسیدند "چه نشانی از پدر آسمانی تان در شماست؟"  

به آنان بگویید: حرکت و سکون.. 

شاگردان از او پرسیدند "چه زمانی آن سکون و آرامش نهایی  

برای مردگان به وقوع میپیوندد و دنیای جدید پدیدار میگردد؟"  

 

به آنان پاسخ داد: 

آنچه را که در جست وجویش هستید هم اکنون به وقوع پیوسته، 

اما شما از آن آگاه نیستید!  

 

(چهار انجیل عرفانی ـ کتاب توماس) 

 

  

 پیشاپیش

((میلاد پیامبر عشق و رهایی مبارک))

 

 پیچک

فال حافظ شیرازی
فال حافظ

کد متحرک کردن عنوان وب

mouse code

کد ماوسابزار متحرک زیباسازی وبلاگ