همیشه عشق...

کائنات بر پایهء عشق بنا شده. خدا عشق است و عشق همه چیز... هرگاه عشق را در زندگی جاری کنیم،شاهد معجزه حضور خداوند خواهیم بود...
چهارشنبه 30 اسفند 1391

پروردگارا...


پروردگارا..
.
تو آن کسی هستی 
که،
رحمت و علمت همهء موجودات را فرا گرفته ا
ست.
و ت
و آن کسی هستی که،
عفو و بخششت،از عذاب و کیفرت برتر است.
و تو آن کسی هستی که،

عطایت
،بیشتر از منع و بازداشتن توست.
و
ای خدای من...
من آن بنده ای هستم که،

او را
به دعا کردن فرمان دادی و او گفت:
(..لب
یک یا سعدیک..)
دعوتت را اجابت
کردم.
اینک این منم خدای من که در پیشگاهت

به خاک افتاده
ام.
پروردگار
من...
کس
ی را که بخشنده ای جز تو نمی یابد
نا امید م
کن
و کسی را که جز تو با فرد دیگ
ری بی نیاز نمی شود
خوار مساز

                                                                    (صحیفه س
جادیه)

..سال نو بر همهء دوستای گلم مبارک..
...تک تک لحظات سالتون سرشار از یاد او...
بهارتون زیباپیچک

فال حافظ شیرازی
فال حافظ

کد متحرک کردن عنوان وب

mouse code

کد ماوسابزار متحرک زیباسازی وبلاگ