همیشه عشق...

کائنات بر پایهء عشق بنا شده. خدا عشق است و عشق همه چیز... هرگاه عشق را در زندگی جاری کنیم،شاهد معجزه حضور خداوند خواهیم بود...
یکشنبه 15 شهریور 1394

روز مبادا...

بارالها...

وقتی "تو" نیستی،

نه هست های ما

چونانکه بایدند؛

نه باید ها...

هر روز بی"تو"

روز مباداست...پیچک

فال حافظ شیرازی
فال حافظ

کد متحرک کردن عنوان وب

mouse code

کد ماوسابزار متحرک زیباسازی وبلاگ