همیشه عشق...

کائنات بر پایهء عشق بنا شده. خدا عشق است و عشق همه چیز... هرگاه عشق را در زندگی جاری کنیم،شاهد معجزه حضور خداوند خواهیم بود...
دوشنبه 16 شهریور 1394

خدا همیشه منتظر توست...

خدا همیشه منتظر توست...

حتی اگر در حلقهء‌سیاهی ها گام نهاده باشی...پیچک

فال حافظ شیرازی
فال حافظ

کد متحرک کردن عنوان وب

mouse code

کد ماوسابزار متحرک زیباسازی وبلاگ