همیشه عشق...

کائنات بر پایهء عشق بنا شده. خدا عشق است و عشق همه چیز... هرگاه عشق را در زندگی جاری کنیم،شاهد معجزه حضور خداوند خواهیم بود...
دوشنبه 23 اردیبهشت 1392

الهی..

 

...پست ثابت...  

 

 

   الهی.. 

  

نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم 

نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی 

 

در اگر باز نگردد،نروم باز به جایی 

پشت دیوار نشینم،چو گدا بر سر راهی 

 

کس به غیر از تو نخواهم،چه بخواهی چه نخواهی 

باز کن در،که جز این خانه مرا نیست پناهی... 

 

 

 

 پیچک

فال حافظ شیرازی
فال حافظ

کد متحرک کردن عنوان وب

mouse code

کد ماوسابزار متحرک زیباسازی وبلاگ